Consultoria
Gestió i Govern de les TIC.


Adopció de les TIC a las empresas.

L’adopció de diferents estàndards de Gestió i de Govern de les TIC dins de les organitzacions és un element cada cop més habitual, ja sigui per la voluntat de millorar la qualitat dels serveis oferits, per l’optimització dels recursos utilitzats o per la demanda que el propi mercat està generant per l’exigència als proveïdors d’aquests mètodes.

L’adaptació d’aquests marcs de referència a la realitat presenta encara moltes dificultats, moltes vegades pel grau d’abstracció dels mètodes plantejats, i d’altres per la manca de temps i recursos de què disposen els gestors de les organitzacions.

Acompanyament i assessorament al client

Artic Consultors aporta en aquest sentit l’expertesa que facilta l’adaptació dels estàndards existents a la realitat concreta de cada client, mitjançant projectes de consultoria.

La nostra filosofia de treball està basada en l’acompanyament i assesorament constant del client. No pretenem actuar com un agent extern que aporta conclusions fredes i distants que poc fan per la millora de dia a dia de les organitzacions. Pel contrari, mirem de transmetre als nostre clients els criteris suficients per tal que puguin prendre les seves pròpies decisions i acompanyar-los durant tot el llarg del projecte per tal de consolidar les decisions preses i portar-les en la direcció apropiada.

L’esquema següent mostra de manera aproximada, el rol i influència que l’àrea de TI té sobre les organitzacions. El més destacable és l’existència de tres grans nivells que defineixen el tipus de relació existent entre el client i el proveïdor de serveis.

Rol i influència que l’àrea de TI té sobre les organitzacions.

1. El primer nivell, que anomenem ITIM (Information Technology Infrastructure Management) es caracteritza perquè el negoci veu l’àrea de TI com un proveïdor de tecnologia (hardware, software i xarxa), però no existeix una visió clara del rol de TI ni de la seva influència sobre l’organització.

2. El segon nivell, que anomenem ITSM (Information Technology Service Management), es caracteritza perquè l’organització de TI reconeix que està lliurant un portfoli de productes i serveis al negoci. Existeix l’evidència d’una planificació estratègica de les TI, això sí, amb poca informació procedent del negoci.

3. Al tercer nivell, que anomemem ITGOV (Information Technology Governance), TI es percep com un facilitador de negoci. TI ajuda a modelar i dirigir els canvis de negoci i és percebut com un col·laborador de valor afegit que ajuda a determinar l’estratègia del negoci.

Artic Consultors incideix directament sobre els gaps identificats a l’esquema: el pas d’ ITIM a ITSM i el pas d’ITSM a ITGOV, així com en la consolidació dels nivells adquirits. El primer tipus de gap constitueix els projectes que denominem de Gestió de serveis, mentre que el segon forma els projectes de Govern i estratègia de TI.

Gestió de serveis

Aquest tipus de projectes de consultoria estan centrats en ajudar als proveïdors de TI a passar d’un model de gestors d’infraestructura a gestors de serveis. Per fer-ho, ens basem en el model ITIL® així com en la norma ISO 20000. Tal com estableixen aquestes referències és important tenir en compte el model de les 4Ps: people-processes-products-partners. Els nostres projectes inclouen especialmente les dues primeres Ps: establiment de processos i de procediments de comunicació i formació de les persones que intervenen en tot el cicle de vida dels serveis.

Les col·laboracions que més sovint oferim en aquest apartat són enumerades a continuació:

 • Avaluació del grau de maduresa dels processos
 • Anàlisi i redefinició dels processos existents
 • Creació d’una guia de passos a seguir per millorar el grau de maduresa, mitjançant la creació d’una llista de Quick Wins
 • Creació de taules RACI i Swim Lanes, descriptives dels processos
 • Establiment dels indicadors clau de rendiment (KPIs) específics de cada procés
 • Creació de quadres de comandament que vinculen KPIs amb objectius de negoci
 • Creació i establiement del Catàleg de Serveis Creació d’Acords de Nivell de Servei Realització de BIAS (Business Impact Analysis)

Govern i estratègia de TI

Aquest tipus de projectes de consultoria pretenen aconseguir que els proveïdors de serveis donin un salt que els permeti actuar d’una manera més estratègica, obtenint un reconeixement explícit per part del negoci al qual adrecen els seus serveis. Perquè l’aportació de valor sigui reconeguda és necessari disposar del mecanisme que ho permeti fer evident. En aquest sentit, és on el marc de referència COBIT, o fins i tot ITIL® en la seva versió 3, pot contribuir de manera notable a fer—ho possible. En definitiva es tracta de poder traçar la cadena que enllaci els objetius del negoci amb els objectius de TI, tal com queda resumit al següent esquema:

Amb això s’aconsegueix la integració de TI amb el negoci, com un pas que va més enllà de l’alineament, concepte, aquest segon, que formaria part del nivell 2 de maduresa explicat a la infografia anterior.

Les col·laboracions que més sovint oferim dins d’aquest apartat són les següent:

 • Determinació d’indicadors de rendiment associats a objectius de control
 • Disseny i creació de quadres de comandament
 • Conducció de l’obtenció d’objectius de negoci vinculats a TI
 • Realització de sessions de conscienciació adreçades al negoci
 • Elaboració d’informes orientats a executius